Vés al contingut

Ruta pel Baix Segre

La ruta proposada ens condueix a alguns dels jaciments arqueològics més importants de la comarca del Segrià. Concretament, es tracten els períodes del bronze final i la primera edat del ferro (ss. XIII-VI aC) d’una banda, i l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana (ss. V-VIII).

En primer lloc, podem visitar el poblat de Genó, situat a llevant del nucli d’Aitona, al marge esquerre del riu Segre. Situat al capdamunt d’un tossal allargat amb un domini ampli sobre les terres circumdants, podem contemplar un clar exemple del període del Bronze final 2, consistent en un nucli compacte vertebrat a banda i banda d’un carrer únic, que donava accés als diferents habitatges, que formaven un clos amb llurs parts posteriors. 

A continuació, relacionat amb el món funerari, podem visitar la necròpolis de les Roques de Sant Formatge, a Seròs, on podrem explorar un dels camps d’urnes més extensos i millor conservats del país (amb més de 100 tombes tumulars). Només un sector reduït n’està recuperat i és actualment visitable. Val la pena visitar-lo com a camp tumular i és molt útil per a entendre els rituals funeraris de l’edat del Bronze.

Finalment, podem cloure la jornada tot visitant la vil·la baiximperial del Bovalar, situat al cim d’un tossal que domina el marge esquerre del Segre a Seròs. Les excavacions que s’hi realitzaren descobriren una explotació del segle V que tingué una continuïtat fins al segle VIII, culminada amb la conquesta islàmica (713). Les seves restes són molt valuoses perquè mostren una continuïtat entre el baix imperi romà, el fenomen paleocristià i el període visigòtic, i les mostres paradigmàtiques principals en són la basílica i l’emplaçament del baptisteri (en l'actualitat al Museu de Lleida). Vida agrària, religió i el context polític de l’època conflueixen per a explicar-nos un període de la nostra història molt desconegut