Vés al contingut

Poblat Ibèric de Gibillí

Municipi:
Corbins
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat antiga

El poblat de Gibillí és una mostra, juntament amb el poblat del Tossal de les Cases, d’un assentament de l’edat del ferro, en un context geogràfic dominat per la civilització ibera. Actualment, és el nom d’una partida del municipi de Corbins. Al sud-oest té un aflorament de roca sorrenca amb una cassoleta rectangular i una de circular, unides per un canalet, així com d'altres treballs, com ara metxinals, reguerons, etc. S'hi troben restes de parets, dipòsits circulars, sitges, etc., de cronologia medieval o moderna. Els materials ceràmics, a més dels medievals i moderns, són amb decoració típica ibèrica pintada, pasta de sandvitx, Campaniana A, etc. El topònim del poblat dóna nom a la partida, si bé també és conegut al poble de Corbins, amb el nom de Tossal de Corbera, nom del qual fan derivar el nom del poble segons una llegenda ambientada en època moderna.

ESO

Àmbit social

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Formació Adults

GES (HISTÒRIA 1)

Continguts:

Anàlisi de les formes de vida dels pobles prehistòrics.

Activitats:

A partir de les explicacions rebudes durant la visita, l’alumnat, treballant en grups de 3 persones, ha de ser capaç d’elaborar un mural on s’expliqui gràficament les formes de vida de l’Edat del Ferro. El mural haurà d’incloure com a mínim un fris cronològic on aparegui situada l’Edat del Ferro. Un mapa de Catalunya, on se situin, com a mínim 5 jaciments de la mateixa època.La representació de la vida al poblat (robes, utensilis i vivenda).