Vés al contingut

Complex de la Vil·la Romana

Municipi:
Corbins
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat antiga

Aquest complex està format per un conjunt de tres elements de restes arqueològiques d'origen romà: la Vil·la Romana del segle II dC, catalogada de noble per les característiques dels materials empleats en la seva construcció, de la qual n’hi ha excavada sols una part dels seus 15.0000 m² aproximadament que es creu que té. El Monument funerari situat al costat de la Vila Romana datat de la mateixa època, del qual en queden els  nínxols i el mur que mira al nord. Tot el monument ara està protegit amb una coberta i una tanca. I la Premsa d’oli d’origen romà sense datar, però se sap que va ser usada durant força temps ja que es trobà un dipòsit construït dins d’un altre ja amortitzat. També es devia usar com a magatzem ja que s’hi va localitzar restes de doli (recipients grans en forma de tenalla que s’enterrava al terra per guardar oli,  gra i altres productes).

Infantil

Capacitats curriculars:  

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa:

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Continguts Clau:

Àrea: Descoberta de l’entorn:

- Observació i identificació de l’entorn social: Casa, cultura romana, vil·la....   

Activitats:

  • Situar-se en les estances i els diferents elements que en formaven part.
  • Observar un plànol de la Vil·la i provar d’ubicar-se.
  • Conèixer costums de l’època romana.
Primària

Competències curriculars:.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI

Dimensió món actual:

- Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

- Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

- Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-se i desplaçar-se.

- Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Activitats:

- Recerca d’informació sobre què era una vil·la romana ( ubicació, característiques arquitectòniques, qui hi vivia, finalitat, activitats econòmiques…)

- Dibuixar in situ un plànol de la vil·la a partir d’eines de dibuix i situar-hi les estances i els diferents elements que en formaven part.

- El paper de la dona a l’època romana.

- Buscar informació i elaborar un dossier sobre el concepte de la mort i la religió en el món romà.

- Visita guiada al Museu de Lleida.

ESO

Competències curriculars:

ÀMBIT SOCIAL: GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

Dimensió històrica :

- Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

- Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

- Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

- Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.

Dimensió geogràfica:

- Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

- Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Dimensió cultural:

- Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

- Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

- Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.

Activitats:

- Dibuixar una línia del temps i situar-hi els fets més important de l’època romana a Catalunya. Identificar en ella la Vil·la romana de Corbins, i altres vil·les romanes de Catalunya com ara: Vil·la romana de Can Llauder,Vil·la romana de Can Sent-romà, Vil·la romana de l’Espelt, Vil·la romana dels Munts…

- Esbrinar a quines d’activitats econòmiques es dedicava la vil·la i quin era el seu impacte mediambiental.

- Deduir quines matèries primeres utilitzaven, quin era el seu ús i quines fonts d’energia s’utilitzaven.

- Dibuixar in situ un plànol de la vil·la a partir d’eines d’orientació espacial i de dibuix i situar-hi les estances i els diferents elements que en formaven part.

- El paper de la dona a l’època romana.

- Buscar informació i elaborar un dossier sobre el concepte de la mort i la religió en el món romà.

- Visita guiada al Museu de Lleida.

Batxillerat

Podem treballar els continguts dins el Batxillerat d’humanitats i ciències socials en les matèries de llatí, geografia, història de l’art, religió, en el treball de recerca, etc.

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències en Mòduls professionals concrets.

- Família professional de Serveis a la Comunitat, treballa en la branca de la gestió cultural i turisme al CFGS d’Animació Sociocultural i Turística. En aquest cas i donada l’absència de projecte d’interpretació i dinamització de l’espai, pot ser es podria fer un projecte nou dins el marc de:

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSITCA: Mòduls Professionals d’Animació i Gestió Cultural i Projectes d’Animació Sociocultural i Turística

- Família professional d’Hoteleria i Turisme, donat el treball que es realitza en els Cicles formatius Guia, Informació i Assistències Turístiques, també es podria dur a terme un projecte de guiatge i interpretació del territori a nivell turístic en el:

CFGS GUIA INFORMACIÓ I ASSITÈNCIES TURÍSTIQUES: Mòduls Professionals de Recursos Turístics, Disseny de productes turístics i Màrqueting turístic.

Formació Adults

COMPETIC 2

Activitats:

C1: Cultura Digital:

Utilitzar Google Maps per geolocalitzar la Vila Romana. Geolocalització per coordenades i sobre el mapa.

C2: Tecnologia Digital, Ús de l’ordinador i Sistema Operatiu

Elaborar un QR on s’expliquin les principals característiques de la Vila, el Monument Funerari i el Molí d’oli.